Конференция

Дворът на къщата в Арбанаси Дворът на къщата в Арбанаси

Юбилейната научна конференция „Методът на цветните лъчи"

 

На 1 и 2 септември 2012 се проведе Юби­лейната международна конференция „Методът на цветните лъчи", орга­низирана от Общество Бяло Братство с Орга­низационен комитет в състав: Димитър Калев - председател, Стела Рускова - секретар, Да­ниела Анчева, Христия-на Йорданова и Георги Христов. Мястото на провеждането - хотелът в стил манастирски комплекс от XVI в. - съз­даваше благоприятно душевно разположение. Душевност и ду­ховност, съчетани с мощно и положително ментално присъствие, създаде от този форум един действително ва­жен исторически мо­мент - когато събитието излъчва из недрата си началото на един пре­лом в историята и вре­мето.
След Словото и Па-невритмията, „Завета на цветните лъчи на Светлината" (по-надолу ще бъде изписван нак­ратко Завета) е един от най-разпространените духовни методи в Шко­лата на Бялото Брат­ство.
Неговата история е изпълнена с най-висши ду­ховни преживявания, чудодейни изцеления, мигно­вени просветления и т.н. Обикновено пътят на един духовен метод винаги започва с непосредственото практикуване, преминава през констатации на ре­зултатите му, и едва след това започва един съзна­телен, дори можем да кажем, свръхсъзнателен ду­ховен процес - неговото непосредствено осмисля­не. На въпроса „Как точно действа този метод?" е, определено, най-трудно да се отговори (според ня­кои мнения е ненужно). Но сто години след съставя­нето на свещената книжка, в историята на Братство­то за пръв път се роди толкова силна и позитивна дискусия върху този метод за трансформация на съз­нанието, завещан от Учителя.
Положително може да се каже, че конференция­та е най-високият връх в историята на Завета досе­га, който може би ще се окаже и един допълнителен мотивиращ фактор в неговото непосредствено прак­тикуване. Това събитие отвори нова страница в жи­вота на Братството - появата на качествени научни форуми върху различни точки от многостранното творчество на Учителя. С някои изключения, това е първата по рода си конференция в историята на Шко­лата, осъществена според правилата за провежда­нето на научна конференция. А излизането от печат на сборника с докладите непосредствено преди съ­битието беше допълнително радващ факт.
Несъмнено като че ли най-оживена дискусия по­роди въпросът за редакцията на библейския текст от Цариградската Библия. Аргументът, че езикът съ­що е нещо, което се развива, не бе посрещнат одоб­рително от една част от присъстващите. В тази връз­ка препоръчително би било интересуващите се да се запознаят с основните преводи и редакции на Библията, което би редуцирало дискусията до проб­лема за корелацията език-епоха. Учителя съставя Завета по стихове от Библията, която ползва в епо­хата, в която твори - разбираемия и естествен език на времето. Епоха и език са най-тясно свързани, по­ради което е естествено библейският текст да пре­търпява трансформации. В този ред на мисли са ак­туални думите Христови: „Съботата е за човека, а не човек - за съботата" (Марк 2:27).
Докладите. Първа пленарна сесия
Председател на първата пленарна сесия, озаг­лавена „Исторически, езикови, физични, философ­ски и невробиологични аспекти на „Завета", беше доц. д-р Георги Чалдъков. Първия доклад изнесе проф. Мони Алмалех на тема: Библейски равнища на символизъм и наследство на "Червеното", тип „кръв-земя-човеК" Докладът представи връзката между името „Адам" и думата „адам", която се из­вежда от древносемитски корен, от който се обра­зуват думи със значение на „земя", „пръст", дори „кръв", и прилагателното „червен". Предвид факта, че съдържание на Завета са избрани от Учителя биб­лейски стихове, този първи доклад представи една, различна от традиционната, гледна точка към чер­вения цвят и неговото присъствие на библейските страници, което беше своеобразно въведение към цялата научна част на конференцията.
Докладът на Марин Железов Синестезия: цвето­вете на думите, ни въведе в една сравнително нова област на познанието за цветовете. Терминът syn­esthesia е изведен от гръцките думи syn (заедно) и aesthesia (чувство, сетиво). Този неврологичен фе­номен е отчетен, когато стимулацията на едно сети­во автоматично стимулира друго. По такъв начин се получава преживяването на звуците като цветове, което според М. Железов в никакъв случай не е бо­лестно състояние, а сравнително рядко наблюдаван феномен при определени, обикновено по-сензитив-ни личности (съгласно данни от доклада 2-4 % от хо­рата са синестети). Примери за синестезия са: „Ка­къв трошлив жълт глас имаш", „...Ароматът на баде­ми е бледооранжев. И когато тенор саксофони сви­рят, музиката изглежда като плаваща окачена вие­ща се змия - топка от светещи лилави неонови тръ­би". Тези преживявания са лични, субективни и уни­кални за всеки синестет.
Промените при робата на светлината беше тре­тият изнесен доклад. Проф. Мони Алмалех предста­ви значението на ленената дреха в различни ритуа­ли на политеистичните и монотеистичните религии (предимно в юдаизма). Ленените дрехи в различни ритуали са известни като „роба на светлината" ("ро­ба" - мантия, наметало, одежда). Тази роба е задъл­жителен елемент в някои посвещения. Обличането в робата на светлината е символ на физическа и мо­рална чистота. Облеклото на служителите в старо-заветния храм (т.нар. Походен храм) включва сак-рално четирицветие, което се състои от синьо, чер­вено, мораво и лен. През 6 в. преди Христа старо-заветният пророк Езекил извършва промяна - сак-ралното четирицветие е заменено от сакрално ле­нено едноцветие.
Доц. д-р Георги Чалдъков представи забележи­телната „мозъчна дъга" в доклада си Конектомика: цветовете на мозъка. Доц. Чалдъков започна докла­да си с думите: „Неотдавна пловдивският писател доцент Владимир Янев изрече: „Ако Бургас внезап­но изчезне, той може да бъде възстановен по сти­ховете на Христо Фотев". Сега от тази матрица аз изписвам: Ако светът внезапно изчезне, той може да бъде възстановен по Завета на цветните лъчи на Светлината на Учителя Петър Дънов." (в текста на доклада стои: „...Ако цветовете внезапно изчезнат, те могат да бъдат възстановени по Завета на цвет­ните лъчи на Светлината на Учителя Петър Дънов."). След проведени опити върху мишки проф. Джефри Лихтман наблюдава чрез флуоресцентен микроскоп „мозъчна дъга" (brainboW) в малкия мозък на миш­ките. В края на текста на доклада (публикуван в сбор­ника с доклади), доц. Чалдъков споменава и за ин­тересния феномен, изследван в Китай: през 2009 г. китайски учени публикуват статия, показваща прев­ръщането на мозъчните вълни, записани от елек-троенцефалограф, в звуци. Опитът е провеждан в продължение на едно денонощие, след което чове­кът може да чуе музиката на своя мозък.
Проявленията на Духа в „Завета" беше заглавие­то на петия доклад, изнесен от Веселин Дочев. Док­ладчикът постави за основа на разглежданата тема „космичната стълба на реалността", формулирана от Учителя: 1) Материята е кондензирана Енергия; 2) Енергията е кондензирана Светлина; 3) Светли­ната е кондензирана Мисъл; 4) Мисълта е кондензи­рана Любов; 5) Любовта е плод на Духа; 6) Духът е проява на (7) Космичното Начало. Докладът, по ду­мите на Веселин Дочев, е опит, първо, за сравне­ние между откритията на различни учени от мина­лото и мъдростта, струяща от Словото на Учителя Петър Дънов, и второ, размисли върху важното зна­чение на Божествения Дух за живота на човека -последното стъпало в „стълбата на реалността".
След кратката кафе пауза, в доклада със загла­вие феноменологично възприятие на спектъра на светлината Филип Филипов обърна внимание на то­ва, какво би могло да се наблюдава при изследва­нето на светлинния спектър, колко и кои са цвето­вете в спектъра и каква е връзката между тези цветове и Духовете на Светлината, описани от Учителя в Завета. Филипов представи на вниманието на ау­диторията три вида наблюдаващи се дъги: водна дъ­га, небесна дъга и т.нар. мирова дъга. Първата се наблюдава обикновено при водопади и гейзери, вто­рата - след дъжд, а третата се наблюдава при под­ходящи атмосферни условия точно преди изгрев слънце. Понякога вторият вид дъга се появява под формата на седемцветна дъга в съвършена кръгла форма, реализирана по посока на зенита. Беше наг­ледно представена „инволюцията и еволюцията" на светлинния лъч в експеримента на Нютон във връз­ка с наличието на розовия цвят, който попада, спо­ред автора, „там, където бялата светлина започва своето пречупване от призмата към червената свет­лина". В заключение Филип Филипов изрази идея­та, че в Завета на цветните лъчи на Светлината е по­казан пълният цикъл на проявата на светлината -нейната диференциация в инволюцията и превръща­нето на цветните лъчи в диамантови и бели лъчи в еволюцията чрез Христовия Дух. Основната нишка, прокарана в цялото съдържа­ние на доклада на Светослав Костов Кратък струк­турен анализ на „Завета на цветните лъчи на Светли­ната", беше трихотомната структура на проявеното битие. Проявата на принципа на троичността се наб­людава, според автора, навсякъде - от човешкото тяло до Божествената природа. Тя се наблюдава дос­татъчно отчетливо също и в Завета: седемте цвята са представени на три места в книгата, а самата кни­га има троична структура. Първият дял съдържа три въвеждащи страници; вторият дял с основния текст за седемте цвята е разделен на три части, а третият дял - Заповедта на Учителя - също има въвеждащо изречение, основен текст и заключително изрече­ние. „Така всеки дял има в себе си тази троична структура и по този начин е отражение на цялото -една закономерност, която се наблюдава в самото Битие". Костов извежда целостта и конкретиката на понятията чрез определителния член и по такъв на­чин се наблюдава следната градация: в първата част на книгата, съответстваща на физическия свят, ду­мите за съответните цветове са членувани (Жълти­те лъчи), във втората част, съответстващи на духов­ния свят - нечленувани (Жълти лъчи), а в третата част, съответстваща на Божествения свят, дори не е изписано „лъчи", а само „жълт", което, според тъл­куването на автора, обозначава цвета само като принцип. Оригинално в доклада беше и сравнение­то на структурата на Завета с класическа рисунка на „Дървото на Живота" от традицията на Кабала.
Светослав Костов участва в конференцията и с втори доклад, отнасящ се до трудностите при пре­вода на Завета на немски език. Първоначално - спо­деля докладчикът - работата по превода е изглеж­дала относително лесна: библейските стихове се ко­пират от немската Библия и се подреждат според подредбата в Завета. Но се оказва, че преводът на Библията на немски много често не отразява точно значението на някои думи, присъстващи в българ­ския превод, по който е съставен Завета. Един та­къв стих например е: „Глава на Твоето Слово е Ис­тината", който в немската версия звучи като „Същина на Твоето Слово е Истината". Поради това се е наложило освен заместването на стиховете да се приложи и адекватна редакторска намеса.
Михаил Левин в доклада си О русском издании „Завета" споделя подобна опитност в превода на книгата на руски език. За целта Левин е използвал и старогръцкия оригинал на Новия Завет, чрез кой­то да сравнява руския превод на Библията. Нами­рането на решение в редакцията на библейските сти­хове, което да кореспондира с оригинала на Заве­та, се оказва трудна задача и за братята и сестрите от Русия. Проследяването на различните издания на За­вета от времето на неговото съставяне досега бе направено от Людмила Димитрова в доклада със заглавие Историята на изданията на „Завета". Спо­ред доклада някои податки на отделни мисли за влиянието на цветовете върху духовното състояние на човека има в кореспонденцията на Учителя и в личните му бележници от края на XIX и началото на ХХ век. Първоначално Учителя е полагал подписа си върху подаряваните лично от него екземпляри на Завета. Л. Димитрова обобщава: „Според хроноло­гията за периода от сто години - 1912 до 2012 годи­на, са излезли от печат 15 български издания." Из­дателство „Бяло Братство" е отпечатало досега де­сет тиража. Докладчикът обърна внимание и на ня­кои различия между оригинала от 1912 г. и следва­щите издания. Завета е превеждан досега на след­ните езици: английски, гръцки, испански, немски, руски и френски.
Втора пленарна сесия
Председател на втората пленарна сесия, озагла­вена „Езотерични аспекти на „Завета", беше доц. д-р Димитър Калев. Сесията започна с доклада Ментал-но отделяне и присъединяване: медитативни техники в „Завета на цветните лъчи на Светлината". Авторът Димитър Калев аргументира тезата, че „Завета може да бъде интерпретиран и употребяван като медита-тивна реконструкция с определена алгоритмична пос­ледователност". Тази последователност доц. Калев вижда в три стъпки: 1) Преживяване на библейския стих посредством представи, понятия и идеи, 2) отде­ляне на съзнанието от традиционните представи, по­родени от прочита и впоследствие - неговата концен­трация към цветовата представа, съответстваща на стиховете, 3) Медитативно „присъединяване" на ин­дивидуалното смислово преживяване на текста към съответстващата му цветова представа.
Обръщайки внимание на значението и различие­то между двете понятия - „светлина" и „виделина", Деян Пенчев в своя доклад Метафизика на Светлина­та в „Завета" и езотеричното християнство, последо­вателно ги разглежда като Христови същности и Бо­жествени еманации. Чрез изследване на присъствие­то на понятието „светлина" в областите на окултиз-ма, теологията и философията, би могло да се задъл­бочи разбирането ни за Светлината, което има цен­трално място дори още в заглавието на Завета. В док­лада се проследиха схващанията и идеите за светли­ната не само в езотеричното християнство, но и в из­точната духовна традиция - в текстове като Ведите, Упанишадите и Бхагавад Гита. Накрая Деян Пенчев обобщава: „От древността светлината е израз на най-възвишеното, най-благородното, най-чистото и сак-рално Божие присъствие. От тайнствените мистерии на древните нощи е избликвала светлината на мощ­ното Слънце и е озарявала с Божествената си суб­станция умовете и душите на всички окултни учени­ци, адепти, мистици и философи. Затова Христос, ка­то Логос, е единението на всички умове и души, зато­ва езотеричното християнство е дълбокото познава­не на Христовата същност, мисия и дело, затова Хрис­товият езотеризъм е достъпен за всеки ум и сърце, когато копнежът по чистата Мъдрост и Любов е ис­крен стремеж към най-висшето само по себе си".
Илиян Желязков формулира целта на доклада Три ключови понятия от „Завета" и присъствието им в уче­нието на Петър Дънов като „опит да се характеризира начинът, по който се постига ефектът от духовната ра­бота със Завета". Трите „характеристики", необходи­ми за нужния ефект са: благоговение, приложение и творчество. Особено първото от тях - благоговението - е важно условие за цялостното ползване на Завета. Учителя насърчава учениците си към творчество във всички сфери на живота. Констатацията на автора, че творческото вдъхновение в Школата на Бялото Брат­ство е било предимно през първата половина на XX в. (виж сборника с доклади, с. 51), би могла да бъде ко­ренно преосмислена, ако се познават повече факти от живота на Братството днес. Интерпретацията, как­то и изследването и разработките върху вече поста­вени от Учителя основи - слово, методи и др., е не по-малък процес на творческо преосмисляне. Дори в ня­кои случаи този процес е по-силно разгърнат сега, от­колкото в миналото, особено по отношение на науч­ните изследвания върху различни аспекти на учение­то. Освен това творчеството не е единствено „външен" процес.
Ваня Вергова в доклада си „Завета на цветните лъ­чи на светлината" - индивидуален метод за съпрежи-вяване на Божествената любов, мъдрост и истина обърна внимание на Библията като книга на Живота и Слово Божие, където е записано и запазено Божието откровение. Докладът съдържа важна статистическа информация за наличието на библейските стихове в Завета според признака Стар-Нов Завет, т.е. какъв брой стихове са от Новия и съответно - от Стария За­вет.
Галина Левина (в Из опита применения „Завета" разказа много силен случай за приложението на За­вета. Със сина й се случва автомобилна катастрофа, след което тя коренно трансформира отношението си към Завета като един от най-силните методи в Школа­та на Учителя. Посредством интензивно приложение на оранжевите (портокалените) лъчи, синът й от кома се връща към живот. Случаят е подробно описан в сборника с докладите. Този доклад беше и единстве­ният, описващ реален опит при приложението на За­вета на цветните лъчи на Светлината.
След кафе паузата думата бе дадена на Констан­тин Златев като автор на доклада Скрити послания в „Завета", който изтъкна, че целта на тази книга (Заве­та) е най-малкото двустранна: 1) Да разкрие действие­то на Божия Дух сред земното човечество посред­ством конкретизация на отделните Му проявления в лицето на светлинни лъчи от спектралната област и извън нея, 2) Да предложи на учениците на Бялото Братство духовна практика, развиваща висшите тела на човека и мотивираща го да култивира определени добродетели. Златев поднесе на аудиторията допъл­нителни интерпретации на цветните лъчи, допълвайки обясненията, дадени в приложенията към по-новите издания на Завета (протокола от Д. Голов и двете обяс­нения за ползването на Завета - на Б. Боев и Д. Го­лов), като обърна специално внимание на един нес-пектрален цвят - златистия, който не е включен в кни­гата. Според докладчика златистите лъчи са по-вис­ша октава на оранжевите и изразяват върховната Бо­жественост, но не са включени в Завета, навярно за­щото днешното човечество не е в състояние да рабо­ти с тях. В края на доклада си Златев оцени високо осъвременения откъм правопис и правоговор текст в юбилейното издание на Завета - дело на Стела Руско-ва и Димитър Калев, като предложи да се състави и издаде и още една редакция с оглед на най-новия пре­вод на Библията на български език, който ще излезе от печат вероятно в началото на 2013 г. Това, разбира се, породи дебата „за" и „против" необходимостта от осъвременяване на текста. Златев подкрепи идеята си с аргумента, че ако Учителя би живял в наше вре­ме, то и текстът на Завета би бил именно съвремен­ният. Дискусията за отношението: език-епоха продъл­жи и след пленарните сесии. „Завета" и неговите трансформации в словото на Учителя Петър Дънов беше заглавието на доклада на Георги Стойчев. Авторът изтъкна, че „в седемте цвята е кодиран космогоничният принцип на развитието на човешкото съзнание". Според него под човек трябва да се разбира не само земните хора, но цялата кос­мическа раса, която в Завета Учителя представя чрез десет Духове (Духът на Любовта, Духът на Светост­та...). Особено внимание се обърна на връзката меж­ду Завета и музикалното творчество на Учителя, как­то и между Завета и Паневритмията. Последната те­ма е обект и на друго изследване, невключено в кон­ференцията, но представляващо ценен плод в разра­ботките за корелациите между основните методи в Школата на Бялото Братство - нещо, което, с малки изключения, тепърва започва битието си.
Заглавието на последния доклад бе Езотерично разбиране на „Завета на цветните лъчи на светлина­та". Авторът Филип Филипов наблегна на факта, че Учи­теля „получава" Завета от Христовия Дух, поради кое­то е важно да бъде постигнато адекватно познание и задълбочено разбиране за Христос от езотерична гледна точка. Христос е Аз-ът на Космичния Човек, а земния човек е създаден по образ и подобие на Пър­вия, Който се разгръща в деветте (десетте) ангелски чина: „Серафими - Братя на Любовта; Херувими - Бра­тя на хармонията; Престоли - Братя на волята; Гос­подства - Братя на интелигентността и радостта; Сили - Братя на движението и растенето; Власти - Братя на външните форми и изкуствата; Началства - Братя на времето, състоянието и такта; Архангели - Братя на огъня и топлината; Ангели - носители на Живота и рас­тителността." Филипов разгледа инволюцията и бъде­щата еволюция на Земята с оглед на въздействието и проявата на „Седемте духове Божии".
Пленарната сесия завърши с филма на Галина Ге­расимова „В родния рай ме завръщаш", който се пре­върна в едно естествено „вместо заключение" на це­лия ден.

Юбилейната международна научна конференция „Методът на цветните лъчи" бе кулминацията на чес-тванията на юбилея на Завета през годината, къде­то се вляха духовните потоци на всички важни проя­ви до момента - концерти, филмови прожекции, пре-зентации. Тази особено важна за Братството дата -1 септември 2012 - като че ли сгъсти времето и прос­транството и още по-силно импулсира раждането на една нова епоха, където Духът манифестира в кул­тура - културата на Новото човечество и Разумното сърце.

Мирослав Бачев

Методът на Цветните Лъчи на Светлината

Вестник "Братски Живот", брой 69,

Галерия със снимки

{gallery}14{/gallery}