Издания

Разгледани са различните издания на книгата „Завета на цветните лъчи на светлината” през годините от 1912 досега.

ИСТОРИЯ НА ИЗДАНИЯТА НА
ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

 

Людмила Димитрова

 

Издания на книгата Завета на цветните лъчи на Светлината от Учителя Петър К. Дънов на български и чужди езици
Ше се опитам да проследя из­данията на книгата Завета на цветните лъчи на Свет-еда на библиографа. За кратко ще назовавам книгата Завет. Разбира се, ще разгледам подробно само тези издания, кои­то успях да събера, да разгледам и да сравня лично. За други получих информация от чуж­дите библиотеки чрез интернет. Сигурно ще остане още някое неоткрито засега издание, с пожелание бъдещите изследователи да го намерят.
В библиографията има формални на пръв поглед характеристики като: автор, заглавие, година на издаване, цялостно оф­ормление на книгата, вид на хартията, вид и големина на шрифта, размер на самата кни­га, брой на страниците, издател, печатница, илюстратор, мото и други белези, които поз­воляват на библиографа или библиофила да идентифицира всяко отделно издание, каква­то цел в момента преследваме.
И така, да започнем с първото издание на Завета на цветните лъчи на Светлината и неговата предистория. Податки за отделни мисли и търсения в посока влиянието на цве­товете върху духовното състояние на човека има в кореспонденцията на Учителя Петър Дънов и в личните му бележници от края на 19. и началото на 20. век. Може би именно в навечерието на Балканската война през 1912 г. той смята, че е дошло време всичко обмисля­но през годините да събере в едно.
На 6 юни 1912 година Петър К. Дънов в писмо до Елена Иларионова в Търново й съобщава: „... Аз ще тръгна скоро от Со­фия". И най-вероятно в средата на същия месец юни, а не през месец май, Учителя Петър К. Дънов пристига в село Арбанаси, Търновско. Там около два месеца работи върху Библията и съставя по нея оконча­телния текст на Завета на цветните лъчи на Светлината. На 15 август същата годи­на, денят на Успение Богородично, започва поредният събор на Веригата в Търново, продължил до 21 август включително. На този ден Учителя чете на присъстващите части от току-що завършения Завет и им обяснява употребата „на цветните лъчи на Светлината за духовното повдигане и усъ­вършенстване в Пътя Господен"
Той се завръща в София може би към края на месец август. На 15 септември 1912 година пише отново до Елена Иларионова в Търново: „Аз завърших бележките си". Тези думи говорят, че до последния момент Учи­теля е нанасял още коректури и е изглаждал текста на Завета. От следващото изречение на същото писмо се разбира, че преди дата­та 15 септември 1912 година „материалът по цветовете е даден под печат". Знаем, че за това се е погрижил известният софийски книгоиз­дател и книжар Димитър Голов - една изклю­чително ерудирана личност. Избрана е пре­красна плътна хартия в блед светложълт цвят със златни ръбчета. Корицата е твърда, обле­чена с фина тъмнокафява кожа. Със златно покритие върху нея са гравирани заглавието и над него кълбо с криле, а под заглавието - Соломоновия печат, заобиколен от златни лъчи. Вляво от заглавието, вертикално върху обложката, от горе до долу е щампована ви­нетка с лозови листа. Тя не е позлатена. На титулната страница е изписано заглавието на книгата, под него нежна разделителна линия и в долния десен край цитат от Посланието на Свети Павел към Галатяните - глава 5, стих 22-ри от Библията. На гърба на титул­ната страница има мото, представено само с първите букви на думите, последвани от точ­ки. То се разчита така: „Винаги ще съм пре­дан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий, 15 август, Търново, 1912", като за годината са използвани цифровите стойности на буквите от кирилската азбука.
В споменатото по-горе писмо Учите­ля уверява Елена Иларионова, че „когато се свърши всичко", тоест след като се отпечата Завета, тя и съпругът й Константин Илари-онов ще получат по един екземпляр за лична употреба, като подарък от него.
По спомените на брат Жечо Панайо-тов1 „през 1912 г. са били отпечатани 500 ек­земпляра за около 500-600 лв". Той е видял тази бройка през 1945 година, отбелязана върху фактурата, издадена от Придворната печатница в София, където Завета е бил отпечатан. По това време тази печатница е била най-добрата в България и е обслужва­ла основно Двореца и българските държав­ни институции.
Най-вероятно от късната есен на 1912 година Учителя започва да подарява на чле­нове на Веригата екземпляри от книгата с негов личен автограф. Свещения си подпис Учителя лично е полагал на титулната стра­ница под заглавието, върху нежната раздели­телна линия. Изписан е с изключителна калиграфска прецизност и поразява с енигмата и изящество си. Ще допълня, че когато съм имала случаи да се докосна до оригинали на други документи, в които присъства свеще­ния подпис на Учителя, винаги ме е впечат­лявало старателното му полагане и неговата вътрешна хармония и красота.
Днес всеки, който по някакъв повод притежава екземпляр, подписан от Учителя, трябва да знае, че държи в ръката си изклю­чително ценен уникат. Уникат по форма и съ­държание, осветен от подписа на Учителя и подаден някога на получателя със специално благословение.
Текстът в корпуса на първото издание на Завета е разположен на 61 страници в 3 колони - в крайно лявата са упоменати цве­товете и качествата, които развиват. В среда­та е разположен подбран от Библията текст и в крайно дясната колона са цитирани съот­ветните глави и стихове от нея. Определе­но графичната постройка на Завета е твър­де сложна. Сложна е и за възпроизвеждане. Книгата е шита, с биговани корици и снабде­на с цветна лента за отбелязване на страни­ците. На последната страница, след края на Завета, се намира текстът, озаглавен Запове­дта на Учителя. Текстът е графично офор­мен с друг шрифт и в получерен цвят.
Матрицата на основния корпус на първо­то издание, което досега описвах, е точно и ста­рателно възпроизведена и в следващите още две, според мен, издания. Основание за това твърдение ми дава направения внимателен анализ на текста - разположение, интервали, пренос на думи и др., и разлики не са открити.
За корицата на второто издание на За­вета отново е използван златен варак. Лук­созната кожена обвивка е заменена от тъмно-розова хартиена обвивка, имитираща тъкан и залепена върху твърд картон. Гръбчето е в цвят охра и имитира кожа. Кориците са биго-вани. Книгата е шита. Хартията не е така лук­созна, но достатъчно добра. Текстът е върху 61 страници, както изданието от 1912 г. Липсва отбелязана годината на отпечатване и можем само да гадаем кога точно е станало то.
И третото издание на Завета е напра­вено точно по матрицата на корпуса от 1912 година. Според същия спомен на Жечо Пана­йотов, това е станало през 1947 година, след кончината на Учителя Петър Дънов в края на 1944 г. Последователите на Учителя са се опит­вали да преписват с печатни букви Завета, но това не е бил сполучлив опит, поради сложна­та конструкция на текста, за която вече спо­менахме. Затова, заради вътрешната духовна нужда на братята и сестрите от Завета, той е отпечатан в тираж 1000 броя в братската пе­чатница „Житно зърно", както казахме, през 1947 г. Хартията е почти вестникарска. Кори­цата е хартиена, залепена на картон. Цветът е гълъбово-бежов, имитация на кожа. Гръбче-то е в наситен тъмнозелен цвят. Особеност на изданието е заглавието, което за разлика от предишните два тиража е изтеглено в крайно дясно на корицата. Друга отлика на изданието е, че заглавието и символите - кълбото с кри­лете и Соломоновия печат с лъчите наоколо, са в черен цвят. И трета отлика е самата ви­нетка, която не е от лозови листа, както при първите две споменати издания, а от аканто-ви листа. Книгата е сглобена с телбод. Това са външните отлики на книгата.
Изводът е, че и трите издания, до 1947 година включително, външно се различават, но по брой на страниците - 61, вътрешното им ортографическо оформление и съдържа­ние са идентични.
Характерно за тези три издания на За­вета е, че никъде не е обявено името на ав­тора и съставителя, годината на отпечатване и цената. Липсата на информация за автора или съставителя, в случая името на Учите­ля, е довела до това, че в справочника на На­ционалната библиотека „Кирил и Методий", „Български книги. 1878-1944", „Завета на цветните лъчи на светлината" не е посочено като произведение на Учителя Петър К. Дънов. Фигурира като анонимно произведение, подредено според библиографските правила по азбучен ред според първата буква от за­главието, в случая буква З. Така е регистри­ран още в през 1913 г. в бюлетина „Български книги". На основа на този Бюлетин е създа­ден каталогът „Български книги 1878-1944" в 6 тома, отпечатан между 1978 и 1983 година. Затова в този каталог Завета е регистриран в том втори (5), на буква З, под № 15523. Съ­щото се случва и с други книги на Учителя. Например „Хио-ели-мели-месаил. Глас Бо­жий...", е подреден по едно от духовните име­на на Учителя - Еманоил. Намира се отново във том втори, на буква Е, и е с №14756. Това бе малко отклонение, показващо как може да се загуби ценна информация - да се прекъсне връзката между автора и неговото произве­дение. През последните години тези неточ­ности по отношение на Учителя до голяма степен бяха отстранени от работещите в На­ционалната ни библиотека.
В периода от 1947 година до политиче­ските промени в България и цяла Източна Ев­ропа през 1989 година не намерих сведение у нас да се е печатало ново издание на Завета на цветните лъчи на Светлината. За първи път това става през 1994 година. Подготвя го издателство „Сонита-5". За първи път името на автора Петър Дънов, Учителя, присъства на корицата. За първи път Завета е придру­жен с обяснения. Изданието е на съвреме­нен български език. Корицата е мека, силно оранжева. Книгата е в по-голям размер от оригинала - 20/13 см. Има 72 страници. На страница втора е Програмата за приложение на Цветните лъчи по дни; на с. 3 се намират кълбото с крилете, хексаграмата и кръста, а под тях са стиховете от Иоан и от Посланието му към Римляните. На с. 4 издателката Соня К. Иванова обявява, че изданието е посвете­но на 130-тата годишнина от рождението на Петър Дънов,Учителя. Следват „Обяснения и упътвания върху Завета, дадени от Учителя по време на събора в Търново през 1912 го­дина" и записани от Димитър Голов. От с. 15 започва същинският текст на Завета. Поради големият интерес книгата е изчерпана бързо и през 1997 г. „Сонита-5" прави второ издание.
Издателство „Бяло Братство" отпечат­ва своето първо издание през 1999 година. Редакторът Димитър Калев е обогатил изда­нието с много приложения, които следват ос­новния текст на Завета и могат да се видят в Библиографския списък в края на статията.
Издателство „Бяло Братство" досега е отпечатало девет тиража от Завета, от кои­то три в джобен размер. Изданията от 2011 и 2012 година са юбилейни, посветени на 100-годишнината от първото отпечатване на Завета на цветните лъчи на Светлината.
Повечето български и чужди издания се придържат към основен корпус от 61 страни­ци, което показва желание да се следва неот­лъчно първообразът на Завета на цветните лъчи на Светлината от 1912 година. В днеш­ните издания пред или след основния текст, има няколко приложения. Едното от тях носи заглавието „Методът на цветните лъчи на Светлината". Това приложение, както вече споменахме, е направено по протоколите на Димитър Голов, водени по време на събора, състоял се в Търново през 1912 година.
Обяснението започва с думите на Учите­ля: „Речта, която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от Книгата Господня, така систематически изваде­ни и наредени, щото при внимателно и благого­вейно прочитание произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигание и усъвършен-ствувание в Пътя Господен". Следващото При­ложение, отново по стенографските бележки на Димитър Голов, обяснява реда за четене на цветовете и съответните дни от седмицата, кога коя се чете, за да има най-положително въздействие върху душата и тялото на човека.Според хронологията за периода от сто години - 1912 до 2012 година, са излезли от печат 15 български издания. Четри от из­данията са малоформатни, т.е. джобни, като първото е на ИК „Виделина" от 1999 г., с раз­мер 10/7 см.
По отношение на изданията на Завета на чужди езици картината е следната: има преводи на английски, испански, немски, руски и гръцки езици.
С превода на френски език случаят е по-особен. Оливие Мартин развива своите идеи под заглавие „Цветовете, в търсене на просветление", използвайки за основа книга­та на Учителя Петър Дънов Завета на цвет­ните лъчи на Светлината като повод да представи собствените си виждания. И не можем да го считаме за превод в истинския смисъл на думата. Има четири издания. По­следното е от 2009 г.
Има издания, преведени от българи на чужди езици и отпечатани в България, напри­мер на английски, немски и испански езици. Немското и испанското издания са на изда­телство „Бяло Братство", а английското - на издателство „Всемир" на Мария Митовска, която го и превежда.
Други са преведени от българи и изда­дени в чужбина. Така Мария Митовска от­печатва в САЩ нейното второ издание на Завета. Има още един превод на английски език. Той е на българката Ернестина Сталева (1914-2005). Тя е живяла почти 30 години в САЩ и там е погребана. Преводът на Заве­та на цветните лъчи на Светлината е осъ­ществен от нея в САЩ преди 1992 година. С помощта на една американка Завета е гра­фически оформен и отпечатан на много до­бър ксерокс във формат А4. Разпространявал се е като ксерокопие, подвързано като книга. Направени са може би над 20 копия.
Преводът на гръцки език е направен от Козаманис Трендафилос. Осъществен е от издателство „Кибеа" през 2000 и 2001 година.
Това е, което бих могла засега да кажа за книгата Завета на цветните лъчи на Свет­лината от библиографска гледна точка.

 

Библиографски списък на изданията на книгата Завета на цветните лъчи на Светлината на български и чужди езици

 

I. На български език в хронологичен ред

 

1. Завета на цветните лъчи на Светлината. [1. изд.]. [София, Царска придворна печ.], 1912. 61 с. 18,5 см. Тираж 500. Без цена.
В книгата името на автора и съставител Петър Константинов Дънов не е отбелязано. Изданието е в тъмнокафява твърда кожена подвързия.

 

2. Завета на цветните лъчи на Светлината. [2. изд.]. Без място. Без година на отпечатване. 61 с. 18.5 см. Без тираж. Без цена.
В книгата името на автора и съставител Петър Константинов Дънов не е отбелязано. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Издание с твърди корици в тъмно малиновочер-вен цвят. Най-вероятно част точно от този ти­раж е подвързан с кожа, а другата част с хартия, имитираща кожа.

 

3. Завета на цветните лъчи на Светлината. [3. изд. София, печ. Житно зърно, 1947]. 61 с. 18,5 см. Тираж 1000. Без цена.
В книгата името на автора и съставител Петър Константинов Дънов не е отбелязано. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Издание с твърди корици, облепени с хартия, имитираща кожа, в светлобежов цвят, с тъмно­зелено гръбче.

 

4. Дънов, Петър-Учителя. Завета на цвет­ните лъчи на Светлината. [4. изд.]. София, „Сонита-5", печ. График Амат, 1994. 72 с. 20 см. 70 лв. Без тираж
В кн. отпечатано 1.изд. [за изд. Сонита-5.] 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Корици меки, в силно оранжев цвят. Размерът е по-голям от 1. изд. 1912 г.

 

5. Дънов, Петър-Учителя. Завета на цветните лъчи на Светлината. [5. изд.]. София, „Сонита-5", печ. Дилмар, 1997. 72 с. с прил. 20 см. Без тираж. Без цена. Кн. е [2. изд. за изд. Сонита-5. ] 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Корици меки, в силно оранжев цвят. Размерът е по-голям от 1. изд. 1912 г.

 

6. Дънов, Петър-Учителя. Завета на цветни­те лъчи на Светлината. [6. изд. София], „ИК Виделина" [на Стефан Кирлашев, 1999]. 61 с., с прил. Х11 с. 10/7 см. Без тираж. Без цена.
Авторът Петър К. Дънов, назован Учителя, посо­чен на с. Х11 в прил. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Приложението, „Обяснения и упътвания" е отделна вложка.
Книгата е първото малоформатно (джобно) из­дание. С твърди виненочервени корици.

 

7. Завета на цветните лъчи на Светлината. [7. изд. ]. Ред. Димитър Калев. София, „Бяло Братство", 1999. 92 с. (61+31 с. прил.). 18,5 см. Без тираж. Без цена ISBN 954-8091-62-3(Подв.)
В кн. авт. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) посочен в библиографското каре. В книгата отпечатано 5. изд. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Книгата съдържа приложенията: Методът на цветните лъчи на Светлината. Резюме на събор­ните беседи, държани от Учителя от 15 до 18 авг. 1912 г. в гр. Велико Търново, по протоколи на брат Димитър Голов. с. 64-73. Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветни­те лъчи на Светлината. Записки на Димитър Голов. с 74-76. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светли­ната. По материали на брат Боян Боев. с.77-79. Използвани съкращения на заглавия на книги от Библията. с. 80-81. Азбучен показател на цвет­ните лъчи и добродетелите. с. 82-85. Обяснител­ни бележки. с. 86-92.

 

8. Завета на цветните лъчи на Светлината.[8. изд.]. [София], „Бяло Братство", (Образова­ние и наука ЕАД), 2004. 92 с. (61+31 с. прил.).
19 см. Без тираж. Без цена ISBN 954-744-042-X (Подв.)
В кн. авт. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
посочен в библиографското каре.
В книгата отпечатано 6. изд. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Методът на цветните лъчи на Свет­лината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината, по протоколи на Димитър Голов. Как да се упо­требява книгата на Учителя Завета на цветни­те лъчи на Светлината, по бележки на Боян Боев.

 

9. Завета на цветните лъчи на Светлината. Подготвено по първото от 1912 г. [9. изд.]. София, „Бяло Братство" ([Пловдив, Автоп-ринт]), 2006. 92 с. (61+31 с. прил.) 18.5/12.5 см. Без тираж. 10.00 лв.
ISBN: 954-744-042-Х
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учи­теля Беинса Дуно, духовно име на Петър Кон­стантинов Дънов. В книгата отбелязано 7. изд. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоко­ли). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от За­вета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

 

10. Завета на цветните лъчи на Светлината. [10. изд.], подготвено по първото от 1912 г. София, „Бяло Братство" ([Пловдив]: [Авто-
принт]), 2006. 96 с. (61+35 с. прил.). 10/7 см.
Без тираж. 5.00 лв.
ISBN: 978-954-744-110-1
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В кн. отпечатано 7. изд.1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоко­ли). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от За­вета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

 

11. Завета на цветните лъчи на Светлината. [11. изд.], подготвено по първото от 1912 г. София, „Бяло Братство", 2009. 61, 24 с. 18.5/12.5 см. Без тираж. 10.00 лв.
ISBN: 978-954-744-110-1
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учи­теля Беинса Дуно, духовно име на Петър Кон­стантинов Дънов. В книгата отбелязано 8. изд. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоко­ли). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от За­вета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

 

12. Завета на цветните лъчи на Светлината. [12. изд.], подготвено по първото от 1912 г. София, „Бяло Братство", 2009. 61, 24 с. 10/7 см. Без тираж. 5.00 лв.
ISBN: 978-954-744-110-1
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учи­теля Беинса Дуно, духовно име на Петър Кон­стантинов Дънов. В книгата отбелязано 8. изд. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоко­ли). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от За­вета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите. Малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

 

13. Завета на цветните лъчи на Светлината. [13. изд.]. София, „Бяло Братство", 2011. 96 с. (61+35 с. прил.). 18.5/12.5 см. Без тираж. Без цена
ISBN: 978-954-744-160-6
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учи­теля Беинса Дуно, духовно име на Петър Кон­стантинов Дънов.
В книгата отбелязано 9. изд. (юбилейно) 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.
Луксозно издание с позлатени краища на стра­ниците.

 

14. Завета на цветните лъчи на Светлина­та. [14. изд.]. София, „Бяло Братство", 2012. 96 с. (61+35 с. прил.). 18.5/12.5 см. Без тираж. Без цена
ISBN: 978-954-744-160-6
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учи­теля Беинса Дуно, духовно име на Петър Кон­стантинов Дънов.
В книгата отбелязано 9. изд.(юбилейно) 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоко­ли). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от За­вета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите. Луксозно издание с позлатени краища на стра­ниците.

 

15. Завета на цветните лъчи на Светлината. [15. изд.]. София, „Бяло Братство", 2012. 96 с. (61+35 с. прил.). 10/7 см. Без тираж. Без цена
ISBN: 978-954-744-160-6
Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учи­теля Беинса Дуно, духовно име на Петър Кон­стантинов Дънов.
В книгата отбелязано 9. изд. (юбилейно) 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови прото­коли). Методът на цветните лъчи на Светлина­та; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите. Малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

 

II. На чужди езици в хронологичен ред

 

На английски език

 

1. The testament of the Color Rays of Light. Прев. на англ. Marya Mitovska. Sofia, Vsemir, 1995

 

2. 2The testament of the Color Rays of Light by Master Beinsa Douno. Прев. на англ. Marya Mitovska. USA,1997

 

3. The testament of the Color Rays of Light by Master Beinsa Douno. Прев. на англ. Ernestina Staleva. USA, ок. 1991. 24 см. Тираж ок. 20-30. Безплатно
Разпространявал се е като ксерокопие във фор­мат А4. Няма официално книжно издание.

 

На гръцки език

 

1. Zaveta na tsvetnine testi na Svetlinata. Мет&фрсшп КотСацогупсг тр югутафиААоа (Превод Kotzamanis Triantafyllos). [Sofia], Ku[3eAn, Noe|i[3pioc; 2000. Api6|i6c; oeXiSwv 90 (p.). 21/14
ISBN13 9789607486783
Еиуурафеас; (EXXnviKa) (Автор) -Мгстоф Ретар(Дънов Петър) (Ntouvo Mneivaa - Дуно Беинса)

 

2. Нбксбпкп тал/ хрмнатютал/ акт^а^ тои фатоо. [Sofia], Ки[3е\п, 2001.90 p. 21/14
ISBN: 9607486781
Еиуурафеас; (EXXnviKa) (Автор) - Deunov Petar (Douno Beinsa)

 

На испански език

 

1. El testamento.de los rayos de colores de luz de Maestro Beinsa Duno - Pedro Danov. Trad. por Zornitza Ganeva (Bulgaria) e Jose de jesus Saavedra Aceves (Mexico). 1. ed. Preparada conforme a la primera ed. bulgara de 1912. Sofia, ed. Bialo Bratstvo, 2011. 96 p. (61, anexos
63-90)
ISBN 978-954-744-147-7

 

На немски език

 

1. Beinsa Douno. Das testament der farbigen strahlen des lichtes. Sofia, Verlag Bjalo Bratstvo, 2010. 108 Seiten (61, Anhang 45 Seiten). 19 cm.
ISBN-978-954-744-130-9
На руски език
Завет цветнмх лучей света от Учитель Беин­са Дуно (Петр Дънов). Москва, издательская группа Слово Учителя, 2002. 156 с. (61, 94).
18 см
Приложение к книге: Пояснение рекомендации и комментарии.

 

На френски език

 

1. Deunov, Peter Konstantinov . Le Testament des couleurs. [Precede de] Les Couleurs, quete de l'illumination de Olivier Martin. Herouville-Saint-Clair, Ed. Telesma, 1989. 144 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. 110 F
ISBN 2-9501839-6-4 (br.) :

 

2. Deunov, Peter. Le testament des couleurs. (Les couleurs quete de l'illumination d'Olivier
Martin). Herouville St-Clair, Ed. Telesma, 1992.
156p, 21 cm.

 

3. Deunov, Peter. Le testament des couleurs. Herouville-Saint-Clair, Ed.   Telesma, 2005.

 

4. Deunov, Peter Konstantinov. Le testament des couleurs. Trad. du bulgare.Montlaur, ill., couv. ill. en coul.; 17 cm. 21,90 EUR
ISBN 978-2-915985-49-8 (Ultima) ISBN 978-2-923524-50-4 (Esseniennes)

Галерия със снимки

View the embedded image gallery online at:
http://zaveta.bg/istoria/izdania#sigProGalleria3aecd2af20