18 август, събота

Събранието днес подкачи в 11 ч. Сутринта, защото подкаченото  от  снощи  бдение  се  продължи.  Г-н  Дънов каза:
Аз ще ви дам отделни наставления кой ден на коя краска  съответства,  та  да  знаете  в  кой  ден  до  каква краска  да  прибягвате,  за  да  се  упражнявате.  Защото всеки един ден съответства на известна краска.
Тази  година  няма  да  постите,  но  в  замяна  на  туй в  петъчен  ден  няма  никога  да  ядете  готвено,  а  ще поминете с по малко сух хляб и маслинки. Само сутрин, на обед и вечер може да ядете чай с маслинки, и то по един или по три чая. Знаете ли защо няма да постите? Защото Господ е с вас и понеже Той ще ви ръководи, не е нужен пост.
После, ще ви се каже редът на градовете, по който трябва да става молението. Четиридесет и пет петъка ще  употребим  за  членовете  на  Веригата.  Седемте петъка, които ще бъдат в края, ще се употребят за тези членове от Веригата, които имат най-голяма нужда за помощ, та да им дадем всичкото наше съдействие. То и  [за]  да  протекат  благословенията,  произтичащи  от нашата помощ, ще видим какво ще се прави, стига да има излишък.
Тук нека отбележа, че пак можем и при помагане на  другите  да  си  служим  с  краските.  Така,  когато искаме да помогнем например някому, който страда в материално отношение, ще употребим всички стихове, които  са  за   зелената  краска;  и  тогава  тези   Същества, които разполагат с тази краска, ще помагат. А когато искате  да  помагате  някому  за  здравето  му,  което  се е  разклатило,  ще  цитирате  стиховете,  образуващи портокалената краска. Когато пък има недоразумения във  Веригата  по  отношение  на  някои  спорове,  ще употребим   жълтата  краска,  като  цитираме  всички стихове, които се отнасят до Мъдростта, която може да изглади догматически или други спорове. Засяга ли се обаче някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за  синята краска, които се отнасят до Истината, и тогава Духът на Истината ще хвърли светлина върху умовете, та да не спорят.
Забележете  едно  нещо:   Пентаграма  няма  вече  да давам, защото приятелите, които го взеха, си навлякоха нещастие, и то благодарение на тяхната неподготовка.
Който иска да се кара, нека върне Пентаграма назад.
Защото когато вие не изпълнявате Волята Божия, което е  и  записано  в  него,  заемате  негативно  положение, тъй като Добродетелта и Правдата са само на Земята, а  в   Небето  няма  никакви  спорове.  Следователно,  ако вие тия два принципа ги внасяте в  Небето, внасяте ни повече,  ни  по-малко  една  анархия,  защото  там  само Добродетел и  Правда царуват. Щом изливате вашите чувства, менят се и вашите намерения. Вие ще имате работа на Земята само с Добродетелта и Правдата, т.е.
Портокалената и  зелената краска, последната от които е на душата.
Най-хубавите  и  естествени  краски  са  в  дъгата, затова  вие  наблюдавайте  последната,  защото  там  ще намерите петте основни краски. Можете да си набавите даже и призми, та колчем денят е хубав, можете върху бяло ниво да прекарвате дъгата, която по такъв начин ще  наблюдавате,  изучавате  и  запомняте,  и  така  ще усвоите и петте основни краски. И преди да започнете вашите  упражнения,  питайте  се  имате  ли  някакво неразположение; и ако имате, употребявайте  розовата краска  и  четете  съответстващите  стихове.  Най-първо трябва  да  се  възстанови  вашият  Мир,  защото  само тогава ще можете да действате.
Затова ние ще направим първия опит, и то с най- безопасния  метод,  а  при  това  и  много  евтин  метод.
Защото има и други, по-скъпи методи, които, като се направят веднъж, няма вече да искате да се повторят.
Този метод е метод Христов и като такъв резултатите му ще бъдат прекрасни, при все че повидимому са много прости.  И  щом  с  това  образуваме  хармония  помежду си, ще се свържем с Братството, което, нека го кажа, ви е помагало и много ви е помагало.
Но  вие  след  св.  св.  Кирил  и  Методий  сте  били пратени  да  просвещавате  този  народ.  Обаче  по-рано, както  ви  вече  и  казах,  сте  били  в  Египет,  отгдето  сте усвоили  тамошната  мъдрост,  пренесли  сте  последната между този народ, смесили сте я с неговите разбирания, пориви и влечения и ето – станало е нещо като миш- маш. Вашето състояние е състоянието на блудния син, описано в Писанието, но при все това  Христос ви вика именно в сегашното ваше състояние и иска да възстанови миналото ви. И вие няма да се чудите, че прави това, понеже  имате  задължение  чрез  вашия  подпис,  който се съхранява много грижливо от  Бялото Братство. Ето защо вие трябва сега да започнете от основата.
Аз  имам  връзки  с  вас.  Не  искам  да  ви  разправям какви,  но  ще  кажа,  че  и  аз  имам  своето  задължение, което  ще  видите  само  когато  се  върнем  назад.  Най- подир, вярвайте в това, което ви казвам: съдете по моя живот и ако намерите в мен нещо съмнително, факт, стойте настрана. Нищо няма мое – всичко това, което гледате,  е  на  Братството.  А  други  доказателства  не мога да ви дам, защото не му е времето. Само когато вие  се  повдигнете,  тия  въпроси  ще  ви  се  уяснят  и доказателствата  сами  по  себе  си  ще  настъпят.  Аз действам сега пред Братството, за да се реставрирате и да се възстановят вашите права.
И   Христос  иде,  за  да  примири  човечеството  с Бялото  Светло  Братство,  Братството  на  Светлините.
Това  Братство  не  всякога  дава  важно  задължение  на своите  членове.  И  затова  те  може  да  прекарат  много прераждания на Земята, без обаче да се забелязват, а чак след това им дават важни служби. Вие сте имали три  важни  задължения,  три  пъти  ви  е  изпращало Братството със специална мисия на Земята. Веднъж сте изпращани в Палестина – първия път. Там, понеже сте  срещнали  съпротивление  от  еврейския  народ, който е доста материалистичен, вие сте преминали във Вавилон, за да се учите на магията, т.е. На тогавашната вавилонска мъдрост. Втория път сте пращани в Гърция, при появяването на нейната култура. От Гърция (след завладяването ¢, когато Римската империя е влязла в своя  разгар)  вие  сте  отишли  в  Рим,  гдето  сте  влезли в съприкосновение с християнското течение, от което сте  получили  знание.  Възприели  сте  християнството, след  което  сте  били  изпратени  между  славяните, които  тогава  са  се  наричали  народите  на  многото езици. Сега се пращате на работа тук, но не сте могли да приложите вашите знания, а напротив, резултатът на вашите знания е дал противоположен плод. Да, вие сте били свещеници с разни звания и сте пребивавали между българския народ в един дълъг период, само че вие сте само една част от мнозинството.
Сега,  всички  тия  братства,  които  са  излезли,  ще започнат да се събират и опознават и като се обединят, ще  дойде  Христос. Но има още някои спънки, които, за да се поправят, ще ни вземат тридесет и пет-четиридесет години. Затова и виждаме, че навсякъде се работи, за да се постигне това обединение. Ето защо тия мисли, които ние ще изпратим на другите братя, ще ги ползват. Най- живите братя са между Моравското братство, което стои много високо между всичките славяни, при все че има братства и между сърбите, [в] Черна гора, [между] поляците, гдето Братството е много забатачено. И вие ще можете да познавате членовете от тия братства. Но ще трябва да познавате признаците, които отпосле ще ви  се  дадат  с  течение  на  времето  и  съобразно  вашия духовен уровен. А засега задоволете се да знаете това, че всички тия братства ще се пренесат  между славяните, които именно тогава ще се повдигнат. Та аз искам да ви покажа как стои този именно Божествен план, за да можете да изпълните и вие вашата мисия. Във връзка с  това  ще  работим  и  ще  подкрепяме  всичките  тия наши братя, които съставляват  Църквата. И тази мисъл визира  Църквата. Истинските връзки между нас не са материални, а са чисто духовни. И от това следва, че всички тия, които влизат между вас и искат да научат нещо, да знаете, че са от това Братство. И ето как ще познаете тия хора: когато срещнете такъв брат, винаги с него някак си ще можете да се разбирате, няма да има противоречие между вас и като че ли нещо ви привлича и свързва, но не можете да си го обясните – такъв е от това Братство. Числото на тия братя в  България аз съм ви казвал друг път.
По  внушение  на  Духа  дядо  Тихчев  избра  стр.  1033 от Библията и прочете от Евреем 8:3, след което г-н Дънов каза:
Значи това е, което сте имали, а не сте го принесли.
Първосвещеник значи, че първи сте пратени да учите другите и да принесете това, което ви е било предадено за човечеството, и да се върнете назад – както направи и самият  Христос.
Тия мисли аз ви казвам, за да се роди у вас идеята за стремление да придобиете това наследство, което и така имате, но сте го забравили. Но вие мислите, че тук сте  временно,  обаче  нищо  няма  временно  в  тоя  свят.
Вие  сте  изобилна  почва,  с  големи  богатства,  само  че трябва да се изработи.
С. Драганов: Ще излезе значи, че ние сме били заровили нашите таланти, а сега се иска от нас да ги изровим.
Да, вярно е.
На  въпроси,  зададени  от  събранието,  г-н  Дънов отговори:
Сега трябва да работите и смело, и решително. И ако вие вървите разумно по стъпките на  Христа, то  България ще използва условията, които се дават за повдигането на  народа.  Между  духовенството  и  учителите  има мнозина  заинтересувани.  Главните  спънки  за  делото Господне  могат  да  са  първом  учителите,  после  идат свещениците  и  най-после  са  политиканите. Ето  защо ние  първом  трябва  да  заинтересуваме  учителите  и свещениците.
Защо някои неща не бива да се казват навън? Защото в   България  има  изпратени  от  Черната  ложа,  които противодействат. И те са сега тук и спънките ни са от тях.  От  тях  ако  те  срещне  някой,  ще  те  обругае  и  ще ти припише всички качества, които има у самия него.
На Черната ложа само Бялата може да противодейства, защото  тя  има  по-голямо    Знание  и   Мъдрост,  та  в състояние е да я преодолее. А като тъй, вие трябва да се  държите  с  Бялата  ложа,  която  е,  гдето  ангажира Италия,  та  сега  я  виждаме  да  се  разхожда  с  флотата си из Средиземно море. Главата на  Бялото Братство е Христос, а на Черното – Сатана, Велзевул. Прочее, аз искам да се избягнат всякакви недоразумения и желая да настъпи обединение между братята – да ме слушате и тогава зад себе си ще имате една велика сила, което повдига света.
Христос  е  име  колективно  и  представлява множества, които християните изчисляват с тисящи на тисящи и тми на тми, което значи сто милиона. А 100 е число на  Ангелите и представлява съвършенството.
Един милион от тия сто милиона, които са с  Христа, са въплътени в човешка форма.
Казах,  че  в  Египет  сте  били  преди  шест  хиляди години,  и  аз  ще  ви  дам  даже  и  датите,  когато  сте пребивавали  във  Вавилон,  Гърция,  Рим,  Сирия  и прочее, но това ще сторя по-после.
След  като  изпяхме  „Грешна  душо“,  събранието  се преуста нови.
Подир  10  ч.  Вечерта,  след  вечеря,  имахме  молит- вено събрание в горницата, гдето Духът манифестира присъствието  си  чрез  твърде  интензивна  прочувст- веност на молещите се, у които се забелязаха необик- новени  духовни  усещания  и  настроения,  умиление  и възхищение. А след това забележително моление всинца се завърнахме в салона, гдето дойде и г-н Дънов и каза: Нашата цел в живота е да победим смъртта, да се освободим от онези връзки, които ни свързват. Смъртта, това  са  въжета  на  греха,  които  свързват  човешкия Живот. Господ желае всички да имате Мир и  Веселие през  всичките  години  и  да  остане  това  Божествено благословение винаги с вас.
Всички възкликват: Амин!
Тази вечер няма какво да се каже, освен: размиш- лявайте върху всичко това, което стана с вас и с което Господ ви благослови.
Забележително  бе  тази  вечер  не  само  горното благословение,  но  и  още  това,  че  веднага  подир изговарянето на последните думи на г-н Дънов  Злата Боздуганова  изпадна  в  необикновен  транс.  Стана права,  отиде  първо  пред  г-н  Дънов,  пред  когото  след като  направи  поклони,  обходи  няколко  пъти  масите, около които заседаваше събранието, и най-сетне, след близо едночасови, инак доста приятни и не без значение движения, се събуди. Освен това забележителна е тази вечер  и  по-голямата  приятност  на  времето;  особено докато  ставаше  молението,  имахме  лунна  нощ  и  без вятър време, и без никакви облаци.