15 август, сряда - Годишна среща на Веригата 1912 г.

 

 

 

Точно  в  10,30  ч.  През  деня,  със  ставане  на  крака  и дигане на ръце, след „Добрата  молитва“ и песента „Тебе поем“, г-н Дънов възгласи:
Аз  ви  поздравявам  от  Господа  като  добре  дошли! Речта,  която  сега  ще  започна  да  ви  давам,  е  чистото Слово  Божие,  предавано,  говорено  и  опитвано  от хиля ди  години.  То  са  стихове  от  Книгата  Господня, така  систематически  изведени  и  наредени,  щото  при внимателно  и  благоговейно  прочитане  произвеждат всички  краски,  необходимо  нужни  за  духовното повдигане  и  усъвършенстване  в   Пътя  Господен.
Аз  ще  прочета  всичко,  което  Духът  е  стъкмил  за вас  и  това,  което  тук  прочета,  ще  се  сформирова  и отпечата  в  особена  книжка,  която  ще  ви  се  раздаде за  упражнение.  В  тая  книжка  подробно  и  ясно  ще се  подредят  не  само  стиховете,  но  още  и  краските  с разните добродетели, които предизвикват и образуват трептенията на тия стихове.
Тук  г-н  Дънов  започна  да  чете  стиховете,  които възпроизвеждат лъчите на червената и  портокалената краска,  и  след  като  изпяхме  всички  „Воскресение  Твое, Христе Спасе“ и „Великото славословие“, добави: Аз  искам  да  образуваме  силна  вълна  от  седемте цвята, защото  Христос е близо на  физическото поле и Той присъства тази година. И всички тези неща, тези стихове, са извадени по Неговото ръководство, затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ.  Всичките  тия  неща  са  Негови  думи  и  когато вие  започнете  да  работите  с  тях,  вие  ще  имате   Сила.
Но първо трябва да се очистите от греха. Тази година ще  вържем  всичките  духове,  които  спъват  –  това  е желанието на  Христа, защото, ако ги не върже  Христос, разногласие  постоянно  ще  има.  Ние  сме  станали смешни пред  Небето и затова трябва да се събудим.
Днес присъстват много наши братя – присъства г-жа Казакова, д-р  Миркович, Йоан Рилски, Паисий, после имаме  представители  и  от  Англия,  Франция,  Русия, Германия, Испания, Индия, Япония, Китай и прочее.
И всички тия духове са с  Христа, на когото  България дължи всичките благословения, на които сега се радва.
И ако не стане нещо от онова, което желаете, вашата опърничавост е причината на всичко туй.
Не  сте  само  вие,  които  сте  викани  –  викани  са и  множество  други  и  всички  съвкупно  образуват съвременния Йерусалим. Да, да, този Йерусалим, който сме  ние,  трябва  да  бъде  пример  на  хората,  на  които със  слово,  дело  и  помишление  да  се  даде  образец  на самоотричане и смелост. Бъдете смели! Тук, в този град, се  бяха  опълчили  двамина,  които  не  искаха  да  стане срещата ни, но Господ ги обърна. При тази наша среща присъстват и  Христос, и Мойсей, затова придържайте се о закона на Любовта. Защото който не иска да прости на  хората,  тогава  се  повиква  вече  Мойсей  и  настава кармичният  закон.  Исус   Христос  обаче  употребява нашите грехове като тор, върху който работи. И много усърдно работи, защото Той е   Дух, много енергичен, и е един много голям работник – всички, които идат при Него, учи ги как да работят, като им преподава уроците, които постоянно учите.
Тъй  чрез  тия  неща,  които  ще  ви  се  дадат  тая година, аз искам да опитате Истината. Няма за какво да се боим, ние трябва да помогнем на този народ. И тази година ще работим само за Веригата. Който няма здраве, ще му дадем здраве; комуто липсва  Мъдрост, ще  му  дадем   Мъдрост;  а  който  няма  пари,  пари  ще му дадем. Ще дадем даже и  Живот, [на] който усеща нужда от него. Като е тъй, бъдете радостни и весели, защото   Христос  присъства  и  Той  е,  който  разпръсна облаците, спря се и каза: „Ако Ме слушате, ще ви бъде простеното.“  Той  никога  не  е  присъствал  така,  както тази година присъства. Защото какви ли не мъчнотии ми се създаваха преди събора, особено когато се даваха стиховете  от  Господнята  книга,  които  със  своите вибрации  образуват  лъчите,  потребни  за  всички.
Духовете  се  опитаха  да  се  докоснат  дори  до  здравето ми  –  само  една  сестра,  която  е  между  нас  сега,  знае всички  тия  перипетии.  Но  Господ  е,  който  всичко преодоля. Па и всички вие знаете:  Христос тази година е с нас. Той казва, че иде сега да тури ред и порядък.
Свободни са всички навън да опитат кармичния закон, но за вас аз искам да бъдете и живеете под Христовия закон. Примирете се един друг и да не остане никаква омраза между вас. Простете си заради Господа, защото Христос е, който действа и ще Го опитате.
Така  върху  света  има  да  станат  много  и  важни промени,  но  те  няма  да  ви  плашат.  Тия  промени  са основни неща и  Христос иде да уравновеси нещата, да ги положи в правилен път и след всичко това работите ще  си  тръгнат  и  развият  по  своя  нормален  ред.  А вие  следвайте  да  бъдете  добри  бащи  и  добри  майки.
Защото  само  тогава  ще  сте  добри  учители  и  добри свещеници,  когато  нова   Светлина  ще  изникне  във вашето   съзнание,  с  помощта  на  което  ще  видите,  ще се уверите и дори попипате, че още по-чудни години ще  настанат,  отколкото  са  годините  на  настоящето.
И то няма и десет години да се минат, за да дочакаме това. Сега-засега аз виждам и добре разбирам, че вас ви трябват главно три неща: живот, здраве и парички. Но ако ги искате, както подобава, и ако постоянствате да ги искате, те ще ви бъдат.
В 5 ч. Подир обед събранието се продължи. Г-н Дънов продължи  прочита  на  стиховете  за  краските  и  след като  свърши  със  стиховете,  които  възпроизвеждат зелената краска, добави:
От   зелената  краска  зависи  успехът,  в  нея  влиза и  освежаването.  От  недоимъка  на   зелената  краска  се ражда сиромашия, а когато е в изобилие тази краска, развива се любостежанието и скъперничеството. Затова когато  зелената краска стане чрезмерно голяма, трябва да  прибягваме  до  червената,  за  да  реагира  над  нея.
Чрезмерните желания в този свят образуват  зелената краска. Отричане от себе си значи това, което на нас не е потребно. И ние аслъ не трябва да желаем това, което не ни трябва. Прочетените стихове, когато съчетаем с известни лъчи на Слънцето, тогава се добива полза. И вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим.
Земята  тук  е  едно  училище,  в  което  трябва  да  се научим. Някой казва, че не може да обича и люби – това показва, че има недоимък на  червената краска и затова такъв трябва да намери човек със  зелената краска. Вие тук сте събрани в безсистемност, но Господ ви събира не по знание или по изобилие на вашите чувства, но има нещо друго, което отличава човека. Следователно трябва да намерим един брат, комуто можем да дадем и  да  направим  обмяна.  Много  пъти  ни  трябва  да употребяваме  зелената краска; например трябват ли ви пари, положете  зелената краска. Причината да търсим да обичаме е, че имаме излишък от зелената  краска.
В  зелената краска е органът на развитието, на растежа.
Когато ние искаме да растем, тази краска трябва да я преминем във всичките ¢ степени.
И така, всичките спорове са в недостатъчността на краските. Та който мрази, има недоимък на  червената краска.  Нека  ние  използваме  Светлината,  защото всичко  зависи  от  Светлината,  която  е  необходима  за Живота. И през него ще прекараме всичките краски и тогава ще се обединят седемте духа и човек ще се върне към първоначалния източник. Затова и Исус  Христос слезе, за да научи човека.
Сега вие трябва да употребите тия уроци –  Христос иска  по  един  много  прост  начин  да  употребите  тия краски.  Да  кажем  пак,  че  някой  от  вас  мрази;  той ще  прочете  тая  краска,  тия  стихове,  които  ще  му доставят   Любов.  Само  че  трябва  да  знаем  как  да употребяваме  тия  стихове  и  краски.  Защото  много пъти употребяваме  смирението например, но не сме имали закон да се ръководим. И сега  Христос иска по този прост начин да ни научи да съчетаваме нещата и да се ползваме.
По  Светлината  изобщо  слизат  всичките  добри Духове,  Божествените  духове,  и  то  слизат  сутрин,  а вечер по същия път отиват при Бога. По всичките ваши желания  и  мисли  вечер  се  привършват  сметките  и  в Небето знаят дали имате да вземате, или да давате. Така трябва ние да разбираме Христовото учение:  Христос духа и това духане се преобърнало на  Светлина, а пък Светлината – на  Живот.
Тъмночервената  краска  рисува  активността.  В духовния   Живот  винаги  трябва  да  посаждаме  и  ако всеки ден посаждаме по нещо, тогава ще получаваме.
Всякой  ден  да  използваме  случаите,  защото  много пъти  Божествените  черти  се  реализират.  И   Христос дохожда да ни посочи тоя прост начин на приложение за наше улеснение. Той дойде в света да донесе Новата светлина, да озари умовете на хората, които все Нему дължат за всевъзможната просвета и култура.
Числото 7 е навсякъде преобладаващо и винаги е Божествено. Библията е една книга, повидимому, като че  ли  разхвърляна,  но  ние  нямаме  друга  книга  като нея. Защото в нея имаме всичките цветове, за които ще има да стане дума в книжката, която ще се отпечата. Тя даже ще съдържа и три други кольора.
Някой човек казва например: „Не мога да обичам“, но  като  му  дадем   червената  краска,  ще  видим,  че неговото  състояние  се  изменя.  От  това  се  обяснява  и обстоятелството, че като четем тая книга, тя задоволява по един чуден начин копнежите, които имаме. Например в книгата на Йов 11:17 се казва: „И твоят век ще бъде по-светъл от пладне. И тъмнина ако си, пак ще станеш като зора.“ Тия векове, които се подразбират в тоя стих, са епохи, които се делят на периоди – златен, сребърен, меден и железен. Железният век е най-далечният. Но сега  иде  пак  една  епоха,  в  която  ще  настане  златен век,  в  който  ще  заживеем.  И  светът  винаги  очаква, че  ще  дойде  нещо.  Сега,  ние  все  се  хвалим,  но  това именно  наше  желание  е  да  преобърнем  желязото  на злато,  което  по  емблемата  си  е  препоръчително,  тъй като желязото е, което съответства на грубия живот, а среброто съответства на това, което човек е използвал.
Всички  тия  истини  като  разберем,  между  нас  ще се  възстанови  една  хармония,  защото  не  е  тайна,  че има  хора  с  лъчи,  които  ние  отбягваме,  защото  са  ни непоносими;  също  както  съвременните  хора  бягат  от Христа,  защото  Той  ги  осветлява,  та  им  се  откриват петната. А ние няма защо да се боим от  Христа, защото Той е наш приятел.
На  нас  се  вижда  всичко  разхвърляно,  грубо  и безсмислено, затова трябва да започнем от видимото към  невидимото.  Често  пъти  някои  разправят  за Астралното тяло. Такива аз питам разбират ли тяхното физическо  тяло  и  ако  него  достатъчно  не  разбират, какво  ще  знаят  за  Астралното?  Например  тялото  на Йоан Рилски има известен обем, но можем ли определи обема на невидимото негово тяло? Ние имаме всички неща  във   физическото  тяло  и  не  бива  да  искаме  да се  освободим  от  физическото  си  тяло,  а  Духовното тяло,  което  сега  се  сформира,  трябва  да  се  ползва  от това, което му се дава. Физическото тяло е свързано с всичката  материя  и  то  е  ключът  –  чрез  него  ние  сме в  съприкосновение  с   физическия  свят;  чрез  тялото ние влизаме във видимата  Природа, за да се ползваме от  нея.  Никой  не  бива  да  се  сважда  със  своето  тяло, па каквото и да е то. Така някой казва: „Глупав съм“, но дайте на такъв  жълтата краска и ще видите, че ще стане по-добър. Значи на такъв липсва краската, която му е необходима.
И  тъй,  с  тия  стихове,  които  се  дават,  ще  можем  да работим върху нашето сърце. Например що е страх? То е излишък на  портокалената краска. Ние често плачем за някой, че е умрял; но ако се изпитаме по-основно, ще видим, че ние сме плакали не че нашият ближен е отишъл, но защото съществуването на преминалия ни е доставяло удоволствие и удоволствието е, за което плачем.
Та този прост начин ще употребяваме сега – напи- саните  стихове  от  Библията  са  лъчите  на  Светлината и нея ние ще използваме. И ще започнем от ума към тялото  си  –  то  е  Христовият  закон.  И  Духът  ще  ви каже  и  открие  по-дълбоките  работи  в  Живота,  които работи не се казват и ще се дадат непосредствено чрез Духа. Защото основните работи в Библията са скрити в  Природата, в нашата  душа, която е едно Божествено съкровище.  И  повтарям:  Животът  е  сам  по  себе  си прост  и  лесно  можем  да  го  придобием.  Всички  да отворим  прозореца  на  нашата   душа,  та  да  може  да влезе Светлината и я озари. Тъкмо тия работи са, които Христос иска да урегулира, и тази именно схема, която ви се дава, ще ви направи свободни.
Някои от вас са богати с  червената краска, но пък някои  от  вас  са  такива,  че  им  липсват  някои  краски.
Червената  краска  е  емблема  на  Любовта,  която  има известни вибрации. Върху Любовта се градят всичките краски, защото, от една страна, тя действа положително, а  от  друга  страна,  влиянията  ¢  са  негативни.  Щом Христос е с нас, не бива да ни е страх. И ако не стане Той основен тон, други неща ще Го заместят. Всичките наши  действия  много  често  трябва  да  се  нагласяват по  основния  тон  на   червената  краска  –  Любовта.  Да, Любовта  е  краска  и  който  не  я  е  видял,  не  знае  и  не може да знае що е  Любов.
Вяра – що е вяра? Тя е пътеводител на тези, които грешат,  но  когато  се  примирим  с  Бога,  ние  ходим с  виждане  и  тогава  ще  познаем   розовата  краска,  в която   Христос  живее.  И  аз  искам  всички  да  видите тази краска. Не бива да хвърляме вината за нашите отражения  върху  Господа,  защото  често  пъти  става това,  а  сетне  се  молим:  „Господи,  помогни  ни,  ние сме  грешници...“  Да,  грешници,  които  не  могат  да се  ползват  от  дадени  добродетели.  Па  и  да  искат, не  могат,  защото  грешният  човек  е  глупав  човек,  а умният човек не греши, защото знае последствията – затова именно е и умен.  Христос е, който чака, за да ни покаже принципите, които обхващат Живота и които принципи са от твърде съществено естество. Така нам е потребно най-вече да намерим основния тон, в който всичките духове живеят, и тогава няма да има никакво разделение. Нужна е жертва от наша страна – трябва да положим сърцата си, телата си, ума си. Душата и Духът да бъдат свободни. Сърцето, умът и тялото – това са богатства, дадени от Бога, та затова Господ трябва да дойде, да огради нашата Земя, та достойно да можем да работим. А напротив, когато нямаме тия богатства, усещаме пустота и униние.
Прочее, сега се дава това, та всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус  Христос е, който иска да ги приложите. И това е първият урок, който ви се дава, и този, който приема да го изпълни, ще му го дадем. Само че такъв нека внимава, защото в случай, че не изпълнява, този урок ще има точно обратна сила – ще послужи за проклятие. Аз при раздаване на стиховете, образуващи лъчите, които ви са потребни, ще посоча на всекиго поотделно какво трябва да чете, според нуждата, която се носи за него.  Христос ви дава много прост метод и вие непременно ще трябва да го приложите,  защото  е  метод  прост.  Йогите  например са, които имат много сложен метод, но този, който се дава вам, е много прост. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е  Христос.
А  неприятностите,  които  ни  се  случват,  нека  не  ни смущават, а да се радваме за тях. Господ е между нас, Той ни слуша, радва ни се и ни обича.
Тази  наредба  не  съм  я  дал  аз,  а  я  дава  Господ за  вас.  И  затуй  вие  трябва  да  мислите  за  Неговата Любов, която да виждате във всяко едно лице. Господ ви  изпитва  и  вие  слушайте  гласа  Му.  Ние  сме  се събрали в тия няколко деня, за да се ползваме и като се пръснем по домовете си, да работим и да обичаме всичките.  Всички  разногласия  помежду  вас,  тайни и явни, да ги изгладите. Защото ако страда Господ, страдат  още  Неговите  последователи,  свещеници и  проповедници,  за  които  [Той]  носи  голям  товар и  гледа  те  да  дойдат  в  познание  на  Истината.  Ако страдаме  в  живота  си,  то  е,  защото  много  пъти  си причиняваме  ненужни  рани.  Затова  тази  година трябва да се махнат и пречистят всичките раздори и тогава Господ ще ви благо слови всички.
След като изпяхме „Грешна душо“ , към 8 ч. Вечерта се разотидохме за до утре, 10 ч. Сутринта. А към 9 ч.
Вечерта  днес  заваля  дъжд,  който  през  всичката  нощ подкачаше и спираше, като осъмнахме на 16 август с облачно и тоже дъждовно време.