Арбанаси днес

Статии от вестник "Братски живот"

Братският център в Арбанаси


Когато една работа се върши за Бога или в името на Бога, тя придобива цена. Няма по-велика идея от идеята за Бога! И когато решиш да вършиш Божията Воля, всички същества, тук на Земята и горе на Небето, ще ти съдействат! Тези думи на Учителя за пореден път ни доказват, че когато едно дело, ако е в името на Бога, то ще успее. През 2004 година за 40 дни трябваше да се събере крупна сума за закупуването на къщата в с. Арбанаси, в която Учителя през 1912 година е написал “Завета на Цветните лъчи на Светлината”. Много братя и сестри се отзоваха веднага, и усилията не бяха напразни – къщата вече е на Духовно общество “Бяло Братство”. Никоя друга идея, ако не е тя за Бога, не може да направи това, което стана през май 2004 г. Благодарим на всички Светли същества, които ни подкрепяха от Небето и на всички светли братя и сестри, които споделиха идеята и помогнаха с парични средства за закупуването на къщата. Къщата е закупена от търновските братя през 1911 г. На 6 юни 1912 г. Учителя изпраща телеграма до семейство Иларионови със следното съдържание: “Моят поздрав. Аз ще тръгна скоро от София.” Иларионови го посрещат и настаняват в братската къща в с. Арбанаси. В нея Той прекарва два месеца сам и там съставя “Завета на Цветните лъчи на Светлината”. Според д-р Вергилий Кръстев, позоваващ се на лични записки на Учителя, “Христовият Дух се явява пред Него и над Него. Той чува и вижда: “Петре, даваш ли тялото си, сърдцето си, ума си и ще работиш ли за Мене”? Отговорът е бил следният: “Слушам, Господи; да бъде Твоята Воля, както на Небето, така и на Земята”. Христовият Дух се вселява в Него. Над Него е Божественият Дух. В Него е Христовият Дух. Той става Миров Учител. Годината е 1912. Година Свята и Христова. Мировият Учител управлява Битието и Небитието, управлява Бялата и Черната ложа.
Приятели, бяхме длъжни да положим усилия къщата да се върне при нас, за да съхраним Духа в нея, да възродим атмосферата и да я превърнем подобаващо в Братски център, който ще бъде винаги отворен за всеки, който иска да работи за Бога и изпълнява заветите на Учителя. Докато къщата се превърне в такъв център ще са необходими и средства, но и най-вече помощта на братя и сестри за вътрешния ремонт на самата сграда и обновяването на двора. Така че, който проявява желание да работи е добре дошъл във Велико Търново по всяко време. Работни групи ще има почти през всички съботи и недели на месец май и през средата на юни 2005 г.
Братските групи на Пловдив, София, Шумен и Габрово изпращаха няколко пъти приятели, които положиха доста усилия, за да се постави началото на огромния труд, който очаква всички ни. Още миналата есен започнахме с първата голяма бригада за разчистване на излишните неща, останали ни в наследство. Дворът беше подготвен за следващия етап – изграждане на заслон за братски срещи на повече хора. Започна и изграждането на новия зид. Предстои ни доста работа по самата къща, така че очакваме ентусиазирани приятели, готови за работа.
Арбанаси е почти в центъра на България, не случайно и Учителя го избира. Който дойде ще се увери, че мястото е специално и е притегателна сила за добри намерения. Всеки, който е дошъл веднъж е останал повече, а ако си тръгне се връща отново. Думите са излишни. Учителя и “Завета на Цветните лъчи на Светлината” ни викат на работа. На работа, приятели – на нивата на Добродетелите. Бъдещият Братски център в с. Арбанаси ще е за всички нас и от нас зависи да го изградим и да съхраним Духа в него.

 

СЛОВО БОЖИЕ, БОГ Е ДУХЪ, ДУХЪ ВЕЧЕНЪ

 

Таня Конакчиева, Велико Търново

1 брой, май 2005 г.

Към вестника

 


За работната група в братския център в Арбанаси

„Единство и множес­тво" - това са две идеи, които аз свързвам, за­щото според мен един­ство има само в Бога и множество има също само в Бога. Когато единството иска да про­яви своята сила, то се проявява в множество­то. И когато множество­то иска да прояви свое­то сцепление, или връз­ка, която съществува между него, то се проя­вява в единството, за да покаже, че източникът на всички същества е един и същ.
Приятелите, които сформираха работна група в Братския център в Арбанаси на 4 и 5 юни 2005 могат с удовлетво­рение да кажат, че рабо­тата и общуването в те­зи два дни са били една реализация на тези две идеи, които ни заве­щава Учителя. Благодарение на множество­то, което се събра от братя и сестри от гра­довете Плов­див, Шумен, Габрово, Со­фия и Велико
Търново и в неговото единство в името на Бога, се извърши рабо­та, която положи основата за по­нататъшния градеж. Почти изцяло е разчистен и заравнен двора, за да започне изграждането на навес и лятна кухня. Сестрите направи­ха китна градина. Много приятели помагаха, за да се издигне по-ско­ро каменната ограда и да се пос­тави порта.
Най-важното при тези работ­ни срещи на приятели от много братства е общуването между нас, обмяната на положителна енергия, която се увеличава де­сеторно и помага навън. Работа­та, която свършваме е много, но приятелите после споделят, че умората е доста по-малко от за­ряда, който получава всеки от нас. Това е напълно реализация на закона за „Единството и мно­жеството". Единството проявява сила чрез множеството, а мно­жеството се проявява в единст­вото. Така, работейки в Арбана­си, ние се стараем да мислим, чувстваме и постъпваме както ни завещава Учителя.
Работата в Братския център ще продължава още дълго. Приятели, които искат да се включат да за­повядат по всяко време. Със си­гурност работата за Бога ще ни изкачи на още едно стъпало по пъ­тя на ученичеството, а всеки е до­шъл на Земята да стане ученик.

 

Таня Конакчиева, Велико Търново

2 брой, юни 2005 г.

Към вестника

 

 

Братска бригада в Арбанаси


През септември тази година за пореден път бе проведена братска брига­да в Арбанаси, където се събраха братя и сестри от различни градове на стра­ната. Задачата й бе да подготви условията за реставрация на къщата, в която Учителя Беинса Ду-но, под ръководството на Христос, е съставил кни­гата "Завета на цветните лъчи на светлината".
Общият труд в името на една свещена идея е неизменна част от живо­та на много школи на Ве­ликото Бяло Братство от древността до наши дни. Такива са Питагорейската школа, Братството на есе-ите, Християнските мона­шески общини, Антропо-софското движение. Но­вото проявление на този импулс в лицето на Окул­тната Школа, създадена
от Учителя в България, носи стремежа към обе­динение на индивидуали­зиралите се вече човеш­ки души в една нова ко­лективна форма на съзна­ние. Пътят на пустинни-ческо уединение, мона­шество и духовно разви­тие в изолация от света е път на миналото. Сега е време за общ живот, об­мяна между душите и вза­имопомощ, основани на ценностите и идеалите на Новото Учение.
В светлината на тези ценности премина и бри­гадата в Арбанаси. Вис­шите идеали, абстрактни по същността си, се реа­лизираха и намериха своя символичен израз в конк­ретността на физическия живот. Всеки детайл от работата ни би могъл да се разгледа като емблема на една духовна идея.
Поставянето на портата например може да се раз­бере като изява на идея­та за връзката ни с Хрис­тос, който е Вратата към Отца, прокопаването на канализация - като израз на пресяването на чисто­то от нечистото, а поста­вянето на основите и ске­лето на сградата - като знак на полагане на осно­вите и изграждане на ске­лета на нашия вечен храм - Тялото на възкресение­то. Но всичко това можем да постигнем само чрез общи усилия, по пътя на вграждането на индиви­дуалността в организма на Цялото, където тя ще намери правилните си от­ношения с другите инди­видуалности - такъв би могъл да бъде духовният превод на общата ни ра-
бота.
Тези идеи съзнателно мотивираха нашите дейс­твия, затова и братската бригада в Арбанаси бе проникната от дух на вед­рина и веселие от споде­ления труд и от благодар­ност за възможността на душата да почувства дру­гата душа и доближавай­ки се до нея да се приб­лижи сякаш с още една стъпка до лоното на Бога. Това е благодарността на всеки Аз от шанса да се докосне до Другия и в не­го да преживее Христа, а Христос - това е самата Любов. Този бе и Духът ръководещ и вдъхновя­ващ нашите действия и отношения на братската бригада в Арбанаси - Ду­хът на Христовата Любов.

 

Ирена Шунина

5 брой, октомври 2005 г.

 Към вестника

 

Арбанаси


Скъпи читатели, един от най-големите проекти на Братството, по който се ра­боти вече втора година, е изграждането на къщата в с. Арбанаси. Нашият вест­ник всеки път даваше под­робна информация за ра­ботата, която извършваха братята и сестрите от ця­лата страна. На Общото събрание тази година се реши да се довършат за­почнатите и планувани пре­ди година дейности. От три седмици всяка събота и не­деля се провеждаха брига­ди, в които взеха участие братски групи от София, Габрово, Шумен и Плов­див. Сестра Светла Цоне­ва, архитект към Община Велико Търново, след об­съждане с работната група, направи следния план-проект:
1.Зидарски дейности -зидане на външната източна и южна стена на навеса, на калкан със съ­седа в урегулиран позем­лен имот №VI-299, с дебе­лина 12 см. от тухли гръц­ки (330P250) до нивото на дървените греди приблизи­телно до 2,10м.
-зидане на външни и вътрешни стени на тоалет­ната.
2.Мазачески дейности по горепосочените стени, като стената на навеса ще се измазва само от външ­ната страна, а от вътреш­ната ще се обкове направо с дъсчена ламперия
-пръскана мазилка.
3.Хидроизолация на ни­шата между калканните стени на навеса - с хидро-изолираща мушама, покри­та с циментова замазка до височина приблизително 50 см. от нивото на терена.
4.Топлоизолация на източната и южната стена на навеса от ниво +2,20 до би­лото на покрива с минерал­на вата (над тухлената сте­на).
5. Поставяне на водоус­тойчиви плоскости от пре­совани дървени частици между дървените колони на навеса от ниво +2,20 до кота било, като между тях се постави минералната вата (над тухлената стена).
6.От вътрешната стра­на на калканната източна стена вместо мазилка ще се постави върху дървена­та конструкция дъсчена ламперия, като предвари­телно се положат носещи летви, закрепени за стена­та.
7.Преградна стена меж­ду кухнята и столовата ще се изгради изцяло от плос­кости от пресовани дърве­ни частици, като се използ­ва съществуващата дърве­на конструкция, ще се предвидят отвори за врата и шублер.
8.Полагане на армира­на циментова замазка вър­ху трамбованата пръст и баластра за изготвяне на пода от каменни плочи.
9.Изравнителна замаз­ка на пода от цимент.
10.Каменни плочи за
под.
11.Тенекеджийски дей­ности - поставяне на седя­щи и висящи улуци по че­тирите страни на навеса и тоалетната (свързване на улуците към система за от­веждане на водите, с по­ливане на тревните и цвет­ните площи в градината / допълнително обмисля­не).
12.Изграждане на во­допровод в кухнята и тоа­летната.
13.Изграждане на печ­ка за готвене и коминно тяло в кухнята (или заку­пуване).
14.Полагане на грунд и лак по всички дървени части, част от конструкци­ята или част от стените.
15.Полагане на латекс или фасаген по всички външни стени (за навеса само южната), а на тоалетната и по вътрешните стени
16.Поставяне на фа­янс, теракот и клекала в тоалетните.
17.Поставяне на мив­ки.
18.Поставяне на дог­рама в тоалетната - вра­та и прозорец.
продължим работата за изграждането на този ду­ховен дом
19.Покривна конструк­ция на тоалетната - дър­вена конструкция и покри­тие от керемиди ("Бра-мак") и черна мушама.
20.Дърводелски дей­ности по оформяне на вътрешния интериор и обзавеждането с пейки и маси.
21.Изгражане на пътеки от каменни плочи са­мо в най-необходимите зони на първо време, ка­то се поставят върху пя­съчни легла и циментно-пясъчен разтвор.
22.Изграждане на ог­ради по западната и юж­ната регулационни линии на имота, включващи дърводелските и покрив­ни дейности и изгражда­нето с каменни блокове до височина 50 см.
Благодарим на Бог за възможността да градим и живеем на това място, което е закупено с пряко­то участие на Учителя и където той твори месеци, за да ни остави в наслед­ство тайните на цветните.

 

Християна Йорданова

12 брой, май 2006

Към вестника

 


Среща в Арбанаси

На 3 март тази годи­на братска работна група се събра в Арба­наси. Събра я мисълта за приближаващата Духовна нова година и стремежът към добри дела в братския ни живот.
На сре­щата се обсъдиха възмож­ностите за изгражда­не на под­ходяща материал­на база за духовна работа в Братство­то. Посочи се, че братските центрове в Арбанаси, Айтос и Варна крият добри възможности в тази насока. Те трябва да бъдат така благоус­троени, че братският живот в тях да намери благоприятни условия. Би могло в бъдеще да се открие възможност и за други братски цен­трове. Тогава силите ще се насочат и към тях. Групата изпрати в молитва и действия по­желание за съзидате­лен братски живот през Новата духовна година.
Братският живот, ка­то един от основните методи за работа в Школата и като цент­рална идея в Словото на Учителя, изисква посто­янни усилия от всички нас, за да бъде прило­жен на дело. Този модел на Новото човечество, като универсално брат­ство в Христовата Лю­бов, сега се гради. Зато­ва усилието на всеки е важно за реализирането на та­зи идея на Зе­мята. И когато сега ние, хората от Братството, градим нещо видимо с общи усилия, то всъщност съграждаме и частица от братството на Ново­то човечество.А когато се побратимяваме помежду си, въпре­ки че сме различни, въпреки че ни е труд­но поняко­га, ние да­ваме своя принос за побрати­мяване на цялото чо­вечество. Понякога нещо съв­сем малко - посадено дръвче, по­жертвано време, сили, средства - може да се окаже насъщната кап­чица за възрастване на Божествената идея за братство между хората на Земята.
Такава беше насо­ката на мислите, чувс­твата и действията на братската група енту­сиасти, събрала се в Арбанаси, на мястото където преди 95 години "Заветът на цветните лъ­чи на светлината" бе даден на човечеството.
Предстоящи проекти за къщата на Арбанаси: довършване на новата кухня - поставяне на дограма, плото­ве, изграждане на комин, обзавежда­не, монтиране на ВиК инсталация; до­вършване на външната каменна огра­да; изграждане на външния навес. Предстои терасирането на двора и изграждане на санитарен възел върху вече направения бетонов фундамент.

19 брой, март 2007

Към вестника

 

 

Из дневника на Арбанаси


След културната програма, гости и домакини спазиха традицията на всяко сплотено семейство, където любовта царува – да се нахранят заедно. Учителя казва: “По-велика музикална ария от храненето не съществува. Първо започват да нареждат трапезата, да слагат чинии, вилици, лъжици, ножове, най-после слагат и яденето. Веднага се чува плющене на струни от цигулки, мандолини и китари – цял оркестър. Чиниите, вилиците, лъжиците, ножовете са инструментите в тоя велик оркестър. Изкуство е да знаеш добре да свириш, т.е. да знаеш как да сложиш лъжицата в устата си и да хапнеш.” На 21 март такъв оркестър от около 90 човека се събра в къщата на “Завета”. Вече шеста година тази къща на Арбанаси, в която Учителя е написал “Завета на цветни лъчи на светлината”, се оформя като център за братски срещи. За някои периодът на строеж се е проточил, за мен той е живот. На 23 септември 2004 година се сформира първата работна група. За четири дена се изхвърлиха 22 каручки с боклуци, направи се първият план за работа. Рамо до рамо работихме хора от Велико Търново, Пловдив, София и Габрово. Архитект Светла Цонева от Велико Търново направи архитектурно заснемане на старата къща и архив със снимки на всички характерни детайли. През тази година закупихме дървения материал, необходим за портата и навеса, както и 12 кубика камъни за оградата. Данчо Пандулчев дни наред работи само с Божието присъствие и издигна каменната ограда. Необходимите финанси за дейността възлязоха на 1532,05 лв., 305 долара и 105 евро и бяха осигурени от централното Братство, от братските групи на Бургас и Шумен, както и от едно по-голямо лично дарение.
 
На 23 септември 2005 година къщата отново събра голяма работна група от 38 човека от София, Варна, Пловдив, Враца, Шумен, Плевен, Габрово и Велико Търново. Три дъждовни дни в кал и студ протече ентусиазирана работа, за подготовката на която малки групи по места цяла година бяха работили безкористно. Веселото настроение при разтоварването на 8 кубика обработен сух чамов материал, докаран от Пловдив, контрастираше на облачното студено време. Подредени във верига, с песни, ние, хората, си подавахме гредите и си говорехме с очи. После всеки усети ритъма на своето сърце, трептенията на енергията, и се включи в една от групите. Необходима беше голяма физическа сила на братята, които с къртач се заеха да дълбаят скалната повърхност, за да направят септичната яма, както и каналите за водата. Друга група подготвяше терена за навеса. Иван от Пловдив беше работил месеци с Божията подкрепа, както казва той, чувствайки помощта на Съществата, за да направи портата и навеса във вид на греди, готови за сглобяване. Вдигнаха се вертикалните колони и се циментираха тези на портата. До края на годината, след тежка работа и многобройни бригади с участници най-вече от Пловдив, Габрово и Велико Търново, центърът имаше красива каменна ограда, една от най-високите и впечатляващи порти, и скелета на навеса, покрит с красиви качествени керемиди. За всичко това беше дадена сумата от 6134,27 лв., събрана най-вече от дарения от централната сметка на Братството, но и не малка сума – от братствата от Дряново и Шумен, както и от лични дарения.
По неизказано съгласие всяка година на 23 септември тук се събираше голяма братска група. Така стана и през 2006 година. Този път участваха 28 души. По време на другите по-малки бригади през годината се завърши септичната яма, най-вече от шуменската група, и се започна оформянето на вътрешността на навеса: една от стените бе изградена с тухли, оформена бе кухнята, изградени бяха каменните постаменти за пейките. Работата беше физически натоварваща и имаше недостиг на братска ръка. Ръцете на няколко човека за кратко време трябваше да забъркват голямо количество бетон, което се отрази на здравето на някои от тях. “Коя е мярката колко трябва да работим. Във всяка една работа, в която усещаш приятност, тази работа е нормална, тя е в съгласие със законите на Природата. В момента, в който почувстваш най-малкото неразположение, ти си в дисхармония. Спри там. Не довършай работата докрай, ако искаш да бъдеш здрав. Във физическите работи всякога остава нещо недовършено. То е в Природата. Има общ план. Ти, ако довършиш своята работа, ще влезеш в дисхармония. Природата трябва да довърши своята работа и тогава завърши ти твоята. Ако ти завършиш своята работа преди нея, ти не вървиш по правия път.” След тези думи на Учителя коментарите всеки може да си направи през своя мироглед. За строежа през трудната 2006 година бяха вкарани 2300,38 лв. Започнах да установявам, че дейността на Братството по къщата на Арбанаси добиваше все по-голяма популярност. Освен от Братската каса, където също постъпваха целенасочени дарения, хората пращаха пари и директно при нас. Отговорна съм за това, че всяка стотинка, която е предназначена за братския център, е вложена там. Така през годината приятели от с. Любимец, Сливенско, от Благоевград, Видин, Плевен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Габрово, София ни дадоха не само необходимите финанси, за да продължи работата, но почувствахме тяхното доверие и желание по някакъв начин да бъдем заедно. В лекцията си “Хармония в груповата работа”, която Хари Салман държи на Рила през 2004 година (нали всичко има своя смисъл или както казват: “Няма нищо случайно.”), той отбелязва, че “когато желаем да работим за създаването на новата култура на братството и любовта, не е достатъчно само да имаме добри намерения. Истинската подготовка за новата култура се състои в развитието на групово съзнание. Такова съзнание развиваме чрез взаимоотношенията си с другите и като вземаме участие в групова работа.” През 2007 година имаше многократни бригади най-вече от пловдивската и шуменската групи. Те сложиха дограмата на навеса, прокараха електрическата инсталация, изляха бетонна плоча на пода на кухнята и изградиха нов санитарен възел с две тоалетни и баня. На 22 септември се събрахме 46 души, като започнахме с изиграването на празничната Паневритмия. Вече втора година празнуваме този ден като събор на Братството, но с работен привкус. През октомври Валери от София, заедно с Николай Конакчиев от Търново, който всъщност е координатор и постоянен член на бригадите на този обект, направиха ВиК на новия санитарен възел, замазка на целия му под и мазилка на всичките му вътрешни стени, сложиха фаянса, гранитогреса и ги фугираха. За да стане постройката по-стабилна, Данчо от Търново започна да изгражда подпорен зид между навеса и съседна бетонна стена. Така парите, които бяха вложени за работата, достигнаха сумата от 2772,68 лв., като продължи тенденцията парите от индивидуалните и от груповите дарения да надвишава сумата, отделена от централната братска каса.  
В дневника на строежа на къщата за 2008 година са записани 4 бригади. През тази година, като всяко нещо в България, което е добило популярност, работата на Арбанаси понесе критики, и то най-вече от страна на хора, които не са участвали в бригадите. Участвайки в почти всяка бригада, тези критики аз ги почувствах като обида. Но Учителя казва, че който се обижда, е толкова виновен, колкото и този, който обижда. А това беше начинът, по който тези хора участваха в общата работа. Дори в края на годината Пламен Черешаров от Шумен направи за една година в сайта beinsadouno.com тема за Арбанаси към отворен форум и помести отворените сметки за строежа. След тази негова идея много новоинформирани приятели дадоха своята далечна и необходима подкрепа, като се събраха само от този почин 13834,94 лв. Почти цялата сума вече е употребена, като са закупени ламперия, улуци, баластра, минерална вата, дограма, фаянс, готварска печка, бойлер, мивка, кухненски мебели. Темата във форума е затворена, но сметките не са, и всяка постъпила сума е нашата благодарност, затова, че можем да продължим с изграждането на братския център в Арбанаси “Завета на цветните лъчи на светлината”.

 

Християна Георгиева


­45 брой, април 2010 г.

Към вестника