uchitelia mladВ началото на юни 1912 г. Петър Дънов е в Арба­наси, където в уединение за два месеца написва книгата "Завета на цветни­те лъчи на Светлината". Тя се състои от библейски стихове, подбрани и под­редени според посланията, отговарящи на седемте лъча на светли­ната. Те имат специфична виб­рационна честота и се проявяват във видимия свят в седемте цвята на дъгата, а в психичния свят на човека - като доб­родетели, способности и сили. Библейският текст е осмислен по нов начин, където мостът между човека и Бога оживява в говора на цве­товете, където лъчите на светлина тъкат новото в човешката ду­ша.
„Завета на цветните лъчи на Светлината" е уникален духовен метод, за който Учителя казва:  „Това са стихове от Кни­гата Господня, така сис­тематически извадени и наредени, щото при вни­мателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен. Когато за­почнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха".
Кога­то човек иска да работи за развитието на някоя добродетел в себе си или за да си помогне при ле­куване, при разрешаване на противоречия, споро­ве, недоразумения, мате­риални несгоди, той мо­же да си послужи със съответните цветове и стихове.
Книгата „Завета на цветните лъчи на Светлината" изли­за от печат през есента на 1912 г.
Днес, 100 години след създаването на Завета, още звучат думите на Учите­ля:
„Аз искам да образу­ваме силна вълна от се­демте цвята, защото Христос е близо на физи­ческото поле. Всички те­зи стихове са извадени под Неговото ръковод­ство, затова винаги, кога­то ги употребявате, Гос­под ще ви бъде на помощ."